(version française ci-dessous)


ACTIEVOORWAARDEN


Proef de mayonaise van Vandemoortele® helemaal gratis!


Actie georganiseerd door Vandemoortele Europe NV,  ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0721.494.116 (RPR Gent, afdeling Gent), met maatschappelijke zetel gevestigd en kantoorhoudende te Ottergemsesteenweg-Zuid 816, 9000 Gent (hierna ook “Vandemoortele®”, “wij”, “we”, “ons”, “onze”)

 

1.           De korting en de producten die hiervoor in aanmerking komen

Mits aan alle voorwaarden* voldaan is, kunt u bij aankoop van één van de volgende Vandemoortele® producten in een winkelpunt gevestigd in België van de hierna vermelde korting in de vorm van een terugbetaling genieten:


*Voorwaarden:

De consument moet tijdens de Actieperiode 1 van de 2 hieronder vermelde producten van Vandemoortele® aangekocht hebben in een winkel in België, alsook de terugbetaling hebben aangevraagd op de wijze zoals toegelicht in punt 3 hieronder. 


Producten          Korting**


Vandemoortele® Mayonaise met Ei 400 ml

Vandemoortele® Mayonaise met Citroen 400 ml

Vandemoortele® Mayonaise met Mosterd 400 ml

Vandemoortele® Mayonaise met Fijne Kruiden 400 ml


**De korting wordt pas na aankoop van het desbetreffende Vandemoortele®-product door middel van een terugbetaling toegekend. U kunt tijdens de Actieperiode maximaal op 1 terugbetaling van 100% aanspraak maken (m.n. beperking tot 1 terugbetaling per naam én per IBAN-nummer).

 

2.        Geldigheid van de actie


De actie is uitsluitend geldig in België, m.a.w. op de aankoop in een winkelpunt naar keuze op het Belgisch grondgebied.

Deelnemers moeten in België wonen en minstens 18 jaar oud zijn. Minderjarigen moeten de toestemming hebben van een ouder of een voogd.

De actie loopt van 13 juli 2022 (00:00u) tot en met 16 augustus 2022 (23:59u) (de “Actieperiode”). De actie wordt vroeger afgesloten indien het maximaal aantal van 5000 terugbetalingen is bereikt.

Dit betekent dat u tijdens deze Actieperiode het Vandemoortele®-product waarvoor u van een korting kunt genieten moet aankopen én de terugbetaling moet aanvragen via de hierna bepaalde procedure.

* Hetzij tot het maximaal aantal van 5000 terugbetalingen is bereikt.


3.           Deelname aan de actie en terugbetaling van de korting


De deelname aan de actie verloopt als volgt:

-             Koop één van de hierboven vermelde Vandemoortele®-producten.

-             Na het klikken op de Vandemoortele®-facebookadvertentie kan je een unieke cashbacklink aanvragen via WhatsApp of SMS

-             Klik op de weblink die u meteen na de verzending van de cashbackaanvraag ontvangt

-             Vervolledig op deze cashbackpagina uw persoonlijke gegevens en aankoopgegevens

-             Omcirkel het aangekochte Vandemoortele®-product op uw kassaticket en laad vervolgens een foto van uw kassaticket op via de cashbackpagina


Het bedrag van de terugbetaling wordt terugbetaald binnen de 20 dagen na ontvangst en goedkeuring van uw vervolledigde cashbackaanvraag. U zal de terugbetaling ontvangen via overschrijving op uw bankrekening door onze externe partner Hashting.


Door deel te nemen aan deze actie, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze voorwaarden, die worden gepubliceerd op de actiewebsite.


4.           Beperkingen


U kunt tijdens de Actieperiode maximaal op 1 terugbetaling aanspraak maken (m.n. beperking tot 1 terugbetaling van 100%  per naam én per IBAN-nummer).


Er wordt geen gevolg gegeven aan laattijdige en/of onvolledige en/of onleesbare deelnemingen.


Voor alles wat niet in deze actievoorwaarden is geregeld, kunnen wij de nodige maatregelen nemen om de actie goed te laten verlopen. In geval van bijzondere omstandigheden, mogen we tevens deze actie wijzigen, onderbreken of annuleren en/of deze actievoorwaarden aanpassen waar nodig. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de actie door bijzondere omstandigheden gewijzigd of geannuleerd moet worden. We zijn evenmin aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die door onze fout zou zijn veroorzaakt of die op enige andere wijze verband houdt met deze actie, en sluiten elke aansprakelijkheid in dit kader uit, voor zover wettelijk toegestaan.


U wordt uitdrukkelijk geïnformeerd dat de actie op geen enkele wijze wordt georganiseerd, beheerd of gesponsord door de sociale netwerksite Facebook. Bijgevolg verzaakt u uitdrukkelijk in welke hoedanigheid dan ook de aansprakelijkheid van de sociale netwerksite Facebook in het kader van de organisatie en het verloop van deze actie in te roepen.

De actie is niet cumuleerbaar met andere promoties.

 5.          Persoonsgegevens


De externe partner Hashting Solutions NV (ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0672.979.070 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), met maatschappelijke zetel te 2547 Lint, Veldstraat 49, België, hierna “Hashting”) is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zullen in een bestand van Hashting worden geregistreerd en uitsluitend voor deze actie worden gebruikt. De wettelijke grondslag van deze verwerking is het legitiem belang van Hashting. Hashting zal uw persoonsgegevens verwerken in volledige overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming (met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 679/2016/EU) en conform de Hashting privacyverklaring beschikbaar op: https://hashting.com/dpo . Meer informatie over o.m. de rechten die u heeft in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaring.


Uw persoonsgegevens worden niet aan Vandemoortele overgemaakt noch aan derden voor commerciële doeleinden. Hashting zal enkel een geanonimiseerde regionale analyse aan Vandemoortele bezorgen tijdens en na afloop van deze actie. Hiermee zal geen enkel persoonsgegeven van de deelnemers worden overhandigd.


Wanneer u op de cashbackpagina aankruist dat u op de hoogte wil blijven van de nieuwsbrief en promoties van Vandemoortele, gaat u akkoord dat u per mail informatie zal ontvangen over de toekomstige acties, promoties en nieuwtjes van Vandemoortele. In dat geval zal de verwerking van uw persoonsgegevens geschieden conform de Vandemoortele-privacyverklaring beschikbaar op www.vandemoortele.be/Vandemoortele-privacyverklaring-voor-B2C-consumenten Verder zal er, indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, een cookie op de landingspagina worden geplaatst door Vandemoortele om de effectiviteit van advertenties te analyseren en advertenties te personaliseren – zie tevens de cookieverklaring :  https://hashting.com/cookies-vdm

 

6.  Geschillen


In geval van geschillen met betrekking tot deze actie, die niet minnelijk kunnen worden geregeld zijn enkel de hoven en rechtbanken van Gent bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing, met uitsluiting van diens conflictregels.

 7. Vragen of opmerkingen


Hoe kan de consument contact opnemen bij problemen/klachten/vragen?

U kan steeds terecht op info@hashting.com voor verdere vragen en/of opmerkingen.

 


CONDITIONS D'ACTION

Goûtez gratuitement la mayonnaise Vandemoortele® !Action organisée par Vandemoortele Europe NV, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0721.494.116 (RPR Gand, département Gand), dont le siège social et les bureaux sont situés à Ottergemsesteenweg-Zuid 816, 9000 Gand (ci-après également " Vandemoortele® ", " nous ", " notre ", " nos ")

 

1.           La remise et les produits éligibles

 

Pour autant que toutes les conditions* soient remplies, vous pouvez bénéficier de la remise suivante sous forme de remboursement lors de l'achat de l'un des produits Vandemoortele® suivants dans un point de vente situé en Belgique :*Conditions :


Le achat doit, pendant la période d'action, avoir acheté 1 des 2 produits Vandemoortele® mentionnés ci-dessous dans un point de vente situé en Belgique, et avoir demandé un remboursement de la manière expliquée au point 3 ci-dessous.

 

Remise sur les produits**Vandemoortele® Mayonaise aux Oeufs 400 ml

Vandemoortele® Mayonaise au Citron 400 ml

Vandemoortele® Mayonaise à la Moutarde 400 ml

Vandemoortele® Mayonaise aux Fines Herbes 400 ml **La remise n'est accordée qu'après l'achat du produit Vandemoortele® en question par le biais d'un remboursement. Vous pouvez demander un maximum d'un remboursement à 100% pendant la période de promotion (c'est-à-dire limité à un remboursement par nom et par numéro IBAN).

 

 2.        Validité de la promotion

 

La promotion est uniquement valable en Belgique, c'est-à-dire lors de l'achat dans un magasin de votre choix sur le territoire belge.


Les participants doivent résider en Belgique et être âgés d'au moins 18 ans. Les mineurs doivent avoir l'autorisation d'un parent ou d'un tuteur légal.


L'action se déroule du 3 juillet 2022 (00:00) au 16 août 2022 (23:59) (la "période d'action"). La promotion prendra fin plus tôt si le nombre maximal de 5000 remboursements est atteint.


Cela signifie que pendant cette période promotionnelle, vous devez acheter le produit Vandemoortele® pour lequel vous pouvez bénéficier d'une réduction et demander un remboursement via la procédure décrite ci-dessous. * Soit jusqu'à ce que le nombre maximal de 5000 remboursments soit atteint.

 

 3.           Participation à la campagne et remboursement de la remise

 

La participation à la promotion est la suivante :

 - Achetez l'un des produits Vandemoortele® mentionnés ci-dessus.

 - Après avoir cliqué sur la publicité Vandemoortele® sur Facebook, vous pouvez demander un lien de cashback unique via WhatsApp ou SMS.

 - Cliquez sur le lien Internet que vous recevrez immédiatement après avoir envoyé la demande de cashback.

 - Sur cette page de cashback, complétez vos données personnelles et les détails de votre achat.

 - Encerclez le produit Vandemoortele® acheté sur votre reçu et téléchargez une photo de votre reçu via la page de remboursement.

 

Le montant du remboursement sera remboursé dans un délai de 20 jours après réception et approbation de votre demande de cashback dûment remplie. Vous recevrez le remboursement par virement bancaire sur votre compte bancaire par notre partenaire externe Hashting.

En participant à cette promotion, vous acceptez inconditionnellement ces conditions, qui sont publiées sur le site web de la promotion.5.          Données personnelles


Le partenaire externe Hashting Solutions NV (inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0672.979.070 (RPR Anvers, section Anvers), avec siège social à 2547 Lint, Veldstraat 49, Belgique, ci-après "Hashting") est responsable de la collecte et du traitement de vos données personnelles. Vos données personnelles seront enregistrées dans un fichier de Hashting et ne seront utilisées que pour cette action. La base juridique de ce traitement est l'intérêt légitime de Hashting. Hashting traitera vos données personnelles dans le plein respect de la réglementation applicable en matière de protection des données (y compris le règlement général sur la protection des données 679/2016/UE) et conformément à la déclaration de confidentialité de Hashting disponible à l'adresse suivante : https://hashting.com/dpo.


Vous trouverez plus d'informations sur, entre autres, les droits dont vous disposez dans le cadre du traitement de vos données personnelles dans la déclaration de confidentialité.


Vos données personnelles ne seront pas transmises à Vandemoortele ni à des tiers à des fins commerciales. Hashting fournira uniquement une analyse régionale anonyme à Vandemoortele pendant et après cette action. Cela ne fournira aucune donnée personnelle des participants.


Lorsque vous cochez la case sur la page de cashback indiquant que vous souhaitez être tenu au courant de la newsletter et des promotions de Vandemoortele, vous acceptez de recevoir par e-mail des informations sur les actions, les promotions et les nouvelles de Vandemoortele.


Dans ce cas, le traitement de vos données personnelles se fera conformément à la déclaration de confidentialité de Vandemoortele disponible sur

www.vandemoortele.be/Vandemoortele-privacyverklaring-voor-B2C-consumenten .

 

En outre, si vous en avez donné l'autorisation, un cookie sera placé sur la page de destination par Vandemoortele afin d'analyser l'efficacité des publicités et de personnaliser les publicités - voir également la déclaration relative aux cookies: https://hashting.com/cookies-vdm-fr

 

6.  Litiges


En cas de litiges relatifs à cette action, qui ne peuvent être réglés à l'amiable, seuls les tribunaux de Gand seront compétents. Le droit belge est applicable, à l'exclusion de ses règles de conflit de lois.

 

7. Questions ou remarques


Comment le consommateur peut-il nous contacter en cas de problèmes/plaintes/questions ?

 

Vous pouvez toujours nous contacter à l'adresse info@hashting.com pour toute question et/ou remarque supplémentaire.