version française ci-dessous 

ACTIEVOORWAARDEN CASHBACK VALESS

 

Actie georganiseerd door FrieslandCampina Belgium NV ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE0402.814.175 Gent, met maatschappelijke zetel gevestigd en kantoorhoudende te Venecolaan 17, 9880 Aalter en de externe partner Hashting Solutions NV. (ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer  BE0672 979 070, met maatschappelijke zetel te 2547 Lint, Veldstraat 49, België, hierna “Hashting”)

 

1. Campagne – VALESS 100% terugbetaald

 

      Actie = 100% terugbetaald bij aankoop van 1 verpakking Valess 

      Start actie 26/12/2022 - tem uiterlijk 31/03/2023 (registratie t.e.m 10/04/23) of behalen van 3.000 uitbetaalde cashback-links

      Indien iemand een bericht stuurt met een actiecode naar Hashting, ontvangt die persoon een bericht met een cashback-link 

      Deze cashback-link is 10 dagen geldig en kan gebruikt worden om een geldig aankoopbewijs op te laden

 

2. Beperkingen

 

      Max 1 unieke cashback-link per gsm/persoon/email/IBAN/familie & per product

      Max 3.000 cashbacks worden terugbetaald voor de hele actie

      Max 1 terugbetaling van 1 pack per gsm/persoon/email/IBAN/familie 

      Actie niet cumuleerbaar met andere promoties 

Er wordt geen gevolg gegeven aan laattijdige en/of onvolledige en/of onleesbare deelnemingen.

Voor alles wat niet in deze voorwaarden is geregeld, kunnen wij de nodige maatregelen nemen om de actie goed te laten verlopen. Hashting behoudt het recht voor om de actievoorwaarden te wijzigen op elk moment. In geval van bijzondere omstandigheden, mogen we tevens deze voorwaarden aanpassen waar nodig. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de actie door bijzondere omstandigheden gewijzigd of geannuleerd moet worden. We zijn ook niet aansprakelijk voor schade die door onze fout zou zijn veroorzaakt, tenzij voor het niet-uitvoeren van verbintenissen die één van de voornaamste prestaties vormen van de overeenkomst.

 

3.  De promotiecodes mogen niet zonder toestemming van het merk  of de externe Partner Hashting worden gepubliceerd op publieke fora (websites, fb-groepen, ea). Bij inbreuk zal de externe partner Hashting een schadevergoeding vragen aan de persoon/partij die de promotiecodes zelf heeft verspreid.  

 

4. Terugbetaling van de korting

 

De terugbetaling van de korting wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van uw gegevens geregeld door storting op uw bankrekening door onze externe partner Hashting. Door deel te nemen aan deze actie, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze voorwaarden, die worden gepubliceerd op de actiewebsite.

 

5.  Persoonsgegevens

De externe partner Hashting Solution NV . (ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE0672 979 070, met maatschappelijke zetel te 2547 Lint, Veldstraat 49, België, hierna “Hashting”) is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zullen in een bestand van Hashting worden geregistreerd en uitsluitend voor deze actie worden gebruikt. De wettelijke grondslag van deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst en het legitiem belang van Hashting. Wanneer u op de weblink aankruist dat u op de hoogte wil blijven van acties, zal Hashting uw gegevens enkel bezorgen aan het vermelde merk. In dat geval zal de verwerking van uw persoonsgegevens geschieden conform de privacyverklaring beschikbaar op de website van https://privacy.frieslandcampina.com/nl

6. Aansprakelijkheid

FrieslandCampina en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door FrieslandCampina ter beschikking gestelde prijzen.

Ondanks de grootst mogelijke zorg die FrieslandCampina aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten, kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege FrieslandCampina.

Zonder het bovenstaande te beperken, kan FrieslandCampina niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een onderbreking, een opschorting of het stopzetten van de Actie of die voortvloeit uit verkeerde, overgeslagen, onderbroken, gewiste of foutieve deelnames, voor een vertraagde werking of transmissie van de inschrijvingen, voor communicatiestoornissen, technische incidenten of (slechte) verbinding met de website. Wie zich verbindt met de website doet dit volledig op eigen verantwoordelijkheid.

FrieslandCampina behoudt zich te allen tijde het recht voor om de actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

FrieslandCampina mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij FrieslandCampina het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste of misleidende gegevens verstrekt of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt.

7. Klachten

FrieslandCampina behoudt zich het recht voor om alle klachten te onderzoeken en om onafhankelijk elke betwisting voortvloeiende uit deze Actie te beslechten. Deze beslissingen zijn bindend. Elke klacht betreffende de Actie dient schriftelijk aan ons overgemaakt te worden via het volgende postadres: FrieslandCampina Belgium NV tav de Consumentendienst, Zuiderpoort Office Park – Gebouw C2, Gaston Crommenlaan 12, B-9050 Gent of consumerservice@frieslandcampina.com en dit ten laatste 20 dagen na het beëindigen van de Actie. De poststempel dient als bewijs.

8. Diversen

Als de wedstrijd wordt gehost door Facebook, bevestigen deelnemers aan de wedstrijd dat ze Facebook vrijwaren en FrieslandCampina garanderen tegen enige aansprakelijkheid of schadevergoeding als gevolg van hun deelname aan de wedstrijd en erkennen dat de wedstrijd niet is op welke manier dan ook gesponsord, goedgekeurd of beheerd door of geassocieerd met Facebook. De informatie die door de deelnemers wordt verstrekt, is voor FrieslandCampina en niet voor Facebook.

Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd door een bevoegde rechtbank, is FrieslandCampina gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zo veel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

9. Geschillen

In geval van geschillen zijn enkel de hoven en rechtbanken van Gent bevoegd, onverminderd het recht van de consument om de zaak voor de rechter te (laten) brengen van zijn woonplaats. Het Belgische recht is van toepassing.

 

CONDITIONS DE L’ACTION  CASHBACK VALESS

 

Action organisée par FrieslandCampina Belgium SA, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE0402.814.175 Gent, ayant son siège social et étant établie à Venecolaan 17, 9880 Aalter et le partenaire externe Hashting Solutions SA  (inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE0672 979 070, ayant son siège social à 2547 Lint (Belgique), Veldstraat 49

 

1.  Campagne: Valess 100% remboursé

 

·       Action = 100% remboursé à l'achat d’un pack Valess

·       Début de l'action 26/12/2022 - jusqu'au 31/03/2023 (enregistrement acceptée jusqu'au 10/04/23) ou 3.000  liens de cashback remboursé

·       Si une personne envoie un message avec un code promotionnel à Hashting, cette personne recevra un message avec un lien de cashback

·       Ce lien de cashback est valable pendant 10 jours et peut être utilisé pour télécharger une preuve d'achat valable.

 

2.   Limitations

 

·       Maximum 1 lien de cashback unique par gsm/personne/email/IBAN/famille  & par produits

·       Maximum 3.000 remboursements pour l'ensemble de l'action

·       Maximum 1 remboursement par gsm/personne/email/IBAN/famille via le lien unique de remboursement

·       Offre non cumulable avec d'autres promotions

 

Aucune suite ne sera donnée à des participations tardives et/ou incomplètes et/ou illisibles.

Pour tout ce qui n'est pas couvert par ces conditions, nous pouvons prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement de la promotion. En cas de circonstances particulières, nous pouvons également, et si nécessaire, ajuster ces conditions. Notre responsabilité ne peut être engagée si la promotion doit être modifiée ou annulée en raison de circonstances spéciales. Nous ne sommes également pas responsables des dommages qui auraient été causés par notre faute, sauf en cas de non-respect des engagements qui constituent l'une des principales obligations de la convention.

 

3.  Les codes promotionnels ne peuvent pas être publiés sur des forums publics (sites Web, groupes fb, etc.) sans l'autorisation de la marque (Mora) ou du partenaire externe Hashting.  En cas d'infraction, le partenaire externe demandera une compensation (Hashting) à la personne/partie qui a distribué/publié les codes promotionnels.

 

4. Remboursement de la remise

 

Le remboursement de votre produit ou de votre remise sera effectué par virement sur votre compte bancaire par notre partenaire externe Hashting B.V.B.A. endéans les 30 jours suivant la réception de vos données.

 

 5.  Données à caractère personnel

 Le partenaire externe Hashting Solutions SA  (inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE0672 979 070, ayant son siège social à 2547 Lint (Belgique), Veldstraat 49) est responsable de la collecte et du traitement de vos données à caractère personnel pour l’exécution de la présente promotion. Vos données à caractère personnel seront reprises dans la banque de données de Hashting et utilisées uniquement dans le cadre de cette action. Elles ne seront pas communiquées à la marque, ni à des tiers à des fins commerciales. Hashting transmettra uniquement  une analyse régionale anonymisée au terme de l’action. Aucune donnée à caractère personnel ne sera transmise avec cette analyse.

En cochant, dans le bas du formulaire de participation, que vous souhaiteriez être tenu au courant des actions de la même marque, Hashting communiquera vos coordonnées uniquement à la marque afin d’être informé des futures actions, promotions ou nouveautés. Dans tous les cas, le traitement de vos données à caractère personnel se fera conformément à la politique de protection de la vie privée disponible sur le site internet de https://privacy.frieslandcampina.com/fr

 

6. Limite de responsabilité.

 

FrieslandCampina et les personnes qu’on fait appel à et/ou les tiers ne sont pas responsable pour le dommage qui résulte de ou qui a une manière se rapporte à l’Action ou les prix rendu disponible par FrieslandCampina.

 

Nonobstant le grand soin que FrieslandCampina consacre à la gestion du Site Internet et l’organisation de l’Action, c’est possible que les informations fourni et/ou rendu sont incomplet ou incorrecte. Des fautes d’impression, d’orthographe ou des fautes typographique ou d’autres fautes pareilles ne peuvent pas être invoqué pour une indemnisation ou une autre obligation pour FrieslandCampina.

 

Sans restreindre la généralité de l’exonération ci-dessus, FrieslandCampina ne peut pas être tenue responsable pour aucun dommage directe ou indirecte provenu d’une interruption, une suspension ou cesser l’Action ou qui provient des participations incorrecte, omis, interrompu, effacé ou fautif, pour un fonctionnement ralenti ou transmission des inscriptions, pour les troubles de la communication y compris l’encombrement du réseau ou la défaillance du site susceptible de limiter la possibilité d’une personne de participer à l’Action. Quiconque se connecte au Site Internet agit pour son propre risque.

 

FrieslandCampina se réserve le droit, à son entière discrétion, d’annuler, de terminer, de modifier ou de suspendre, en tout ou en partie, le présent concours dans l’éventualité d’un événement qui en perturbe le bon déroulement ceci sans notification préliminaire, sans être obligé à une indemnisation aux participants.

 

FrieslandCampina peut disqualifier ou exclure de participation chaque participant, si ce participant agit à une manière contrairement aux conditions d’Action (ou FrieslandCampina a une présomption de cela), ou donne des coordonnées incomplet, incorrecte ou trompeur ou envoie de l’information contrairement à la loi, ou agit autrement injuste. 

 

7. Plaintes

 

FrieslandCampina a le droit d’examiner toutes les plaintes et de régler à une manière indépendant chaque conflit provenu de l’Action. Ces décisions sont finales. Chaque plainte concernant l’Action doit nous être envoyé par écrit à FrieslandCampina Consumerservice, Zuiderpoort Office Park – Gebouw C2, Gaston Crommenlaan 12, B-9050 Gand ou par email consumerservice@frieslandcampina.com en dernier lieu 20 jours après la fin de l’Action. Le cachet postal est la preuve.

 

8. Divers

 

Si le concours est hébergé par Facebook, en s’inscrivant, les participants au concours confirment qu’ils indemnisent Facebook et garantissent la société contre toute responsabilité ou réclamation de dommages et intérêts découlant de leur participation au concours et reconnaissent que le concours n’est en aucune façon parrainé, approuvé ou administré par Facebook, ou associé à celui-ci. Les informations fournies par les participants sont destinées à FrieslandCampina et non à Facebook.

 

Si un paragraphe de clauses de ces conditions sont déclaré illégal ou inexécutable par une cour compétente, FrieslandCampina a le droit de définir une ou plusieurs clauses de remplacement qui se rapprochent le plus possible de la nature et de la portée de la clause nulle ou annulée sans être elles-mêmes nulles ou annulables.

 

9.  Litiges

 

En cas de litige, seuls les cours et tribunaux de Gand sont compétents, sans préjudice du droit du consommateur de porter l'affaire devant un tribunal de son lieu de résidence. La loi belge est applicable.