ACTIEVOORWAARDEN “NESTLÉ SNACKS - Veggie Wortel Crackers 100% TERUGBETAALD 

 

Actie georganiseerd door Nestlé, met maatschappelijke zetel gevestigd en kantoorhoudende te Birmingham Straat 221, 1070 Anderlecht (hierna ook “NESTLÉ”, “wij”, “we”, “ons”, “onze”).

 

1.            De kortingen en de producten die hiervoor in aanmerking komen

Mits aan alle voorwaarden voldaan is, kunt u bij aankoop van de volgende NESTLÉ SNACKS producten in een winkel* gevestigd in België van de hierna vermelde kortingen genieten:

NESTLÉ product

Korting**

NESTLE SNACK Crackers Carrots 100g

100% gratis na terugbetaling

* De deelnemende winkels worden hierna vermeld in artikel 2.

**De kortingen worden pas na aankoop van het desbetreffende NESTLÉ ®-product door middel van een terugbetaling toegekend.

 

2.            Geldigheid van de actie

De actie is uitsluitend geldig in België (m.a.w. voor aankopen in een winkel naar keuze op het Belgisch grondgebied). Deelnemers moeten minstens 18 jaar oud zijn. Minderjarigen moeten de toestemming hebben van een ouder of een voogd.

De actie loopt van 1 Maart 2023 (00:00u) tot en met 31 Mei 2023 (23:59u) (hierna de “Actieperiode”). Dit betekent dat u tijdens deze Actieperiode de deelnemende NESTLÉ SNACKS -producten moet aankopen en de terugbetaling van uw korting moet aanvragen via de hierna bepaalde procedure. Terugbetalingsaanvraag na deze datum zullen niet meer in aanmerking komen.

 

3.            Deelname aan de actie en terugbetaling van de korting

De deelname aan de actie verloopt als volgt:

 

  •         Je vraagt een persoonlijke cashback link aan per SMS/WhatsApp. De prijs van de SMS is die van een standaard SMS, zonder extra meerkost.
  •         Koop 1 van de hierboven vermelde  NESTLÉ SNACKS -producten. 
  •         Open de link en vul het cashbackformulier in op het Hashting platform
  •         Laad een foto van uw kassaticket op

 

De terugbetaling van de korting wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van uw gegevens geregeld door storting op uw bankrekening door onze externe partner Hashting.

Door deel te nemen aan deze actie, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze voorwaarden, die worden gepubliceerd op de actiewebsite.
4.            Beperkingen

Tijdens de Actieperiode wordt maximaal 1 product terugbetaald (m.n. Beperking tot 1 korting per naam/gezin/adres/gsm-nummer/email/IBAN-nummer/ticket of een combinatie van meerdere van deze parameters).

Er worden maximum 1.000 cashbacklinks uitgedeeld en 1.000 terugbetalingen gedaan over de Actieperiode, die elk 20 dagen geldig zijn na ontvangst. Het terug te betalen bedrag wordt berekend als 100% van de prijs die betaald werd in de winkel voor het deelnemende product.

Er wordt geen gevolg gegeven aan laattijdige en/of onvolledige en/of onleesbare deelnemingen.

Voor alles wat niet in deze voorwaarden is geregeld, kunnen wij de nodige maatregelen nemen om de actie goed te laten verlopen. In geval van bijzondere omstandigheden, mogen we tevens deze voorwaarden aanpassen waar nodig. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de actie door bijzondere omstandigheden gewijzigd of geannuleerd moet worden. We zijn ook niet aansprakelijk voor schade die door onze fout zou zijn veroorzaakt, tenzij voor het niet-uitvoeren van verbintenissen die één van de voornaamste prestaties vormen van de overeenkomst.

 

 5.           Persoonsgegevens

De externe partner Hashting Solutions N.V.(ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0506.722.951, met maatschappelijke zetel te 2547 Lint, Veldstraat 49, België, hierna “Hashting”) is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zullen in een bestand van Hashting worden geregistreerd en uitsluitend voor deze actie worden gebruikt. De wettelijke grondslag van deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst en het legitiem belang van Hashting. Uw persoonsgegevens worden niet aan NESTLÉ overgemaakt noch aan derden voor commerciële doeleinden. Hashting zal enkel een geanonimiseerde regionale analyse aan NESTLÉ bezorgen na afloop van deze actie. Hiermee zal geen enkel persoonsgegeven van de deelnemers worden overhandigd.

Wanneer u op de weblink aankruist dat u op de hoogte wil blijven van NESTLÉ ®-acties, zal Hashting uw gegevens bezorgen aan NESTLÉ . In dat geval zal de verwerking van uw persoonsgegevens geschieden conform de NESTLÉ ®-privacyverklaring beschikbaar op de website van NESTLÉ ®.

Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Nestlé kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit of eventueel benodigde toestemming van een ander (bijv. Ouders). Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het uitreiken van terugbetaling.

De door de Deelnemer in verband met de Actie aan Nestlé verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand dat verwerkt zal worden conform de bepalingen van de geldende wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens. Dit bestand zal door Nestlé enkel gebruikt worden in het kader van huidige Actie. Deelnemers hebben het recht tot inzage, verbetering of schrapping van deze gegevens. De deelnemer die de verwijdering van zijn gegevens vraagt tijdens het verloop van de Actie aanvaardt dat zijn deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd aangezien men zonder registratie niet in de lijst der deelnemers kan worden opgenomen.

6.  Geschillen

In geval van geschillen zijn enkel de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd, onverminderd het recht van de consument om de zaak voor de rechter te (laten) brengen van zijn woonplaats. Het Belgische recht is van toepassing.

 

Als je vragen over deze actie hebt, neem contact op met:

§  +32 (0) 25295525

§  https://www.nestle.be/nl/info

§  Birminghamstraat 221, 1070 Anderlecht, Belgïe