Actievoorwaarden Cashback Actie Gerber® Toetje

Algemeen

 • Deze Actievoorwaarden zijn opgesteld door Nestlé Nederland B.V. (hierna de "Organisator"), en zijn van toepassing op de actie “Gerber® Toetje" (hierna de "Actie"). 
 • Tijdens de actieperiode, na een volledig ingevulde Actiesite en na acceptatie van de Actievoorwaarden, heeft de deelnemer (“Deelnemer”) met een aankoopbon van maximaal 1 Gerber® toetje (“Actieproduct”) recht op uitbetaling van het aankoopbedrag van 1 Actieproduct. Let wel, er zijn een beperkt aantal cashbacks beschikbaar, Op=Op.
 • Door deelname aan deze Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden. 
 • Het betreft een tijdelijke Actie met een beperkt aantal cashbacks.
 • De Actie loopt van 1 februari 2023 tot 31 december 2023 of tot zolang de voorraad sterkt. Na deze einddatum worden er geen verzoeken tot uitbetaling van refundbedragen meer in behandeling genomen. Reacties van consumenten of deelnemers, worden t/m 6 weken na de einddatum in behandeling genomen.

Voorwaarden 

 • Het refundbedrag kan de Deelnemer verkrijgen door de aankoopbon van het Actieproduct te uploaden en de overige op de Actiesite gevraagde gegevens op de Actiesite in te voeren.
 • De deelnemer dient in het bezit te zijn van de aankoopbon van een deelnemende Actieproducten, aangekocht bij een winkel of website in Nederland. De deelnemer dient deze te bewaren tot de refund heeft plaatsgevonden. Organisator kan de deelnemer verzoeken de aankoopbon op te sturen.


Gerber maaltijd

EAN code

GERBER® Plant-tastic Plantaardig Toetje Mango Kiwi 4x90g

7613287257901

GERBER® Plant-tastic Plantaardig Toetje Appel Ananas 4x90g

7613287257468


 

 

 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de correcte invoering van de gevraagde gegevens. Onvolledige of onjuiste aanmeldingen en/of antwoorden kunnen niet in behandeling worden genomen. 
 • Maximaal 1x deelname per aankoopbon.
 • Beperking tot 1 korting per naam/gezin/adres/gsm-nummer/e-mail/IBAN-nummer/ticket of een combinatie van meerdere van deze parameters.
 • Deelname alleen door natuurlijke personen van 16 jaar en ouder. 
 • Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Organisator alsmede degenen die (in)direct betrokken zijn bij de organisatie van deze Actie.

Betaling

 • Het refundbedrag wordt zo spoedig mogelijk, zo mogelijk binnen 6 weken, na het correct invullen van de code en de gegevens op de Actiesite op de via de Actiesite opgegeven bank- of girorekening gestort. De betalingstermijn is een streeftermijn en geen fatale termijn. 
 • Indien er, naar het uitsluitende oordeel van Organisator, een vermoeden van misbruik wordt geconstateerd zal er niet tot betaling worden overgegaan. Misbruik kan worden aangemeld.

Privacy

 • De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden verwerkt door Organisator met inachtneming van het privacystatement, zoals vermeld op https://www.nestle.nl/info/privacyverklaring.
 • De persoonsgegevens worden verwerkt voor de afwikkeling van deze Actie.
 • Door Organisator verkregen persoonsgegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden tenzij dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van de actie. 
 • De deelnemer is ervan op de hoogte dat Organisator voor de goede afwikkeling van de Actie (persoons)gegevens die van de deelnemer zijn verkregen verstrekt aan de betrokken bank- of giro-instelling van de deelnemer.

Aansprakelijkheid

 • Organisator en de door hen ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk tegenover de deelnemer voor schade voortvloeiend uit deze Actie en/of daarmee samenhangende (rechts)handelingen. Voor zover de Organisator aansprakelijk is, is zij niet aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder gevolgschade en gemiste besparingen).
 • Organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van of niet kunnen gebruiken van de Actiesite of daaraan gelieerde sites. 
 • Organisator is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door handelen of nalaten van de bank- of giro-instelling jegens de deelnemer. 
 • In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Organisator beperkt tot maximaal het refundbedrag waarop de Deelnemer bij een correcte afwikkeling van de Actie recht zou hebben gehad. 

Slotbepalingen

 • In gevallen waarin de Actievoorwaarden niet voorzien beslist uitsluitend Organisator. 
 • De Organisator is te allen tijde bevoegd de Actie en/of de Actievoorwaarden tussentijds, zonder aankondiging en zonder opgaaf van reden, stop te zetten of te wijzigen.  
 • De Organisator is te allen tijde bevoegd om deelnames die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten. 

   • Op deze actie is Nederlands recht van toepassing en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 
   • De retailer is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn verkoopprijs.
   • Voor vragen of reacties kan de deelnemer zich wenden tot Nestlé Consumentenservice, Postbus 134, 1180 AC Amstelveen, tel: 0800-0230131, e-mail: consumentenservice@nl.nestle.com