ACTIEVOORWAARDEN « DentaLife ActivFresh » 

Algemeen 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Purina DentaLife actie (de “Actie”) van Nestlé Belgilux N.V. waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1070 Anderlecht, Birminghamstraat 221, RPR Brussel  - BE 0402.231.383 (hierna “Nestlé”).

2. Nestlé behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden,  bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder  dat Nestlé daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers.  Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door Nestlé  bekend worden gemaakt via de Actiewebsite. De actievoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie  niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd. 

3. Nestlé behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van  deelname uit te sluiten. Voorts kan Nestlé een deelname opschorten of annuleren in gevallen van verdacht  gedrag. Onder ‘verdacht gedrag’ wordt verstaan (niet-limitatieve opsomming): poging tot omzeiling van het reglement, een verveelvoudiging van accounts, een buitengewoon winritme, het opzetten van een  geautomatiseerd antwoordensysteem, de verbinding van meerdere personen en verschillende  informaticasystemen op basis van dezelfde identificatie/geregistreerd profiel, een poging om toegang te  krijgen tot de servers, enz. 

Deelname 

4. Deelname aan de actie is gekoppeld aan de aankoop van een van de volgende DentaLife ActivFresh producten: 


Dentalife Activfresh Large 142g 7613287747891 Dentalife Activfresh Medium 115g 7613287758361 Dentalife Activfresh Small 115g 7613287758460

5. Medewerkers van Nestlé, anderen die direct betrokken zijn bij de organisatie van de Actie alsook hun  familieleden die onder hetzelfde dak wonen, komen niet in aanmerking voor een prijs. 

6. Per naam, achternaam, e-mailadres combinatie, geldig postadres en IP adres kan maximaal 1 keer worden deelgenomen. Te late, onvolledige of onleesbare inzendingen worden niet in behandeling  genomen. 

7. Door deel te nemen aan de Actie verklaren Deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van de  Actievoorwaarden zoals in dit document beschreven.  

8. De deelname aan deze Actie is voorbehouden aan personen die meerderjarig zijn (18 jaar of ouder). 

9. Door aan deze actie deel te nemen, aanvaardt u zonder voorbehoud deze voorwaarden, die op de  actiewebsite zijn gepubliceerd. 

Actie 

10. De Actie loopt van 3/10/2022, om 00u tot en met 06/11/2022, om 23u59. Na 06/11/2022, 23u59 uur of als de  deelnemerslimiet is bereikt, is deelname niet meer mogelijk.

11. Om aan deze Actie te kunnen deelnemen, moeten de deelnemers een cashback link per SMS of WhatsApp opvragen op de actiewebsite. Vervolgens moeten de deelnemers een van de Purina DentaLife producten kopen die onder desbetreffende promotie vallen en moeten ze het kassabonnetje bewaren. Via een terugbetalingsformulier (toegankelijk via de ontvangen cashback link) moeten de deelnemers de nodige velden invullen en een foto van hun kassabon uploaden om een terugbetaling te ontvangen. 

12. De actie loopt in alle verkooppunten in België of het Groothertogdom Luxemburg waar de in punt 4  genoemde producten worden verkocht. Online aankoop niet inbegrepen. 

13. Deelnemers die correct geregistreerd zijn en een foto van hun kassabon hebben geüpload, zullen een  100% korting op de aankoopprijs van het betreffende Purina DentaLife product krijgen. In totaal krijgen  maximaal 500 deelnemers de mogelijkheid om 100% van de kosten terug te krijgen. Indien de  deelnemerslimiet van 500 wordt bereikt vóór de datum van 06/11/2022, 23u59, zal de actie worden  afgesloten zonder mogelijkheid tot bijkomende deelnemingen. 

14. Deelnemers zullen uiterlijk 20 dagen na ontvangst van de gegevens hun geld terug ontvangen. De  terugbetaling geschiedt door overschrijving op uw bankrekening door onze externe partner Hashting  B.V.B.A. 

15. Deze actie geeft de volgende voordelen: 100% korting op de volgende DentaLife ActivFresh producten:

Dentalife Activfresh Large 142g 7613287747891 Dentalife Activfresh Medium 115g 7613287758361 Dentalife Activfresh Small 115g 7613287758460

16. Nestlé draagt zorg voor de afdracht en betaling van eventueel verschuldigde kansspelbelasting over de  waarde van de uit te keren prijs. 

17. Voor alles wat niet in deze voorwaarden is geregeld, kunnen wij de nodige maatregelen nemen om de  actie goed te laten verlopen. In geval van bijzondere omstandigheden, mogen we tevens deze  voorwaarden aanpassen waar nodig. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de actie door  bijzondere omstandigheden gewijzigd of geannuleerd moet worden. We zijn ook niet aansprakelijk voor  schade die door onze fout zou zijn veroorzaakt, tenzij voor het niet-uitvoeren van verbintenissen die één  van de voornaamste prestaties vormen van de overeenkomst. 

Privacy 

18. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Nestlé kan  deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een  ander (bijv. ouders) en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers  die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het uitreiken van voordelen & prijzen. 

19. De Deelnemers zijn akkoord dat (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden  opgeslagen en verwerkt door Nestlé met inachtneming van de privacyverklaring van Nestlé, zoals vermeld  op de www.nestle.be

20. De door de Deelnemer in verband met de Actie aan Nestlé verstrekte persoonsgegevens worden  opgenomen in een gegevensbestand dat verwerkt zal worden conform de bepalingen van de geldende  wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van  persoonsgegevens. Dit bestand zal door Nestlé enkel gebruikt worden in het kader van huidige Actie. 

Deelnemers hebben het recht tot inzage, verbetering of schrapping van deze gegevens. De deelnemer  die de verwijdering van zijn gegevens vraagt tijdens het verloop van de Actie aanvaardt dat zijn deelname  hierdoor automatisch wordt beëindigd aangezien men zonder registratie niet in de lijst der deelnemers kan  worden opgenomen. Er bestaat voor de Deelnemer de mogelijkheid om in de toekomst per e-mail  informatie toegezonden te krijgen over de producten en/of aanbiedingen van Nestlé door het betreffende  vakje op de Actiewebsite aan te vinken. 

Aansprakelijkheid 

21. Nestlé en daar aan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit  de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de Actiewebsite of enige hieraan  gelinkte site, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Nestlé. 

22. Nestlé is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele  gevolgschade van de Actie. Nestlé draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late  leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de (deelname aan de) Actie, de  promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. Nestlé is niet aansprakelijk  voor schade die voortvloeit uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook  voorbehouden. Nestlé is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen  in het binnenkomen van de inzendingen. 

Slotbepalingen  

23. Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen  op de Actiewebsite zijn eigendom van Société des Produits Nestlé S.A. Niets uit de inhoud van deze Actie  en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming  van Nestlé.  

24. Deze Actie is onderworpen aan het Belgisch recht. Eventuele geschillen voortvloeiende of ontstaan uit de  Actievoorwaarden of de (deelname aan de) Actie worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Brussel.  

25. Voor extra informatie, eventuele klachten met betrekking tot de Actie of vragen over de verwerking van uw  persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de consumentenservice van Nestlé: 

per telefoon op het nummer: 02.529.54.54 

per brief op het adres: Birminghamstraat 221, B – 1070, Brussels, België 

via het online contactformulier op de website: https://www.purina.be/nl/contacteer-ons 

De consumentenservice behandelt uw vragen en klachten zelf of stuurt deze, indien nodig, door naar de  desbetreffende Nestlé afdeling. Afhankelijk van de aard van uw vraag/klacht en manier waarop u contact heeft  opgenomen met de consumentenservice, krijgt u telefonisch of schriftelijk (of per email) antwoord. U kunt uiterlijk  binnen 4 weken reactie ontvangen. 

Vastgesteld op 30/09/22