version française ci-dessous


VOORWAARDEN VOOR DE ACTIE “BIC® -100% op de starterkits Hybrid 3 en 5 

 

Actie georganiseerd door BIC Belgium bvba, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een kapitaal van € 124.235.677,22, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Brussel met het nummer 0405891451, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is Burgemeester Etienne Demunterlaan 1 - B-1090 Jette, België (hierna “BIC”)

 

En

de externe partner Hashting Solution NV (ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met het nummer BE 0672 979 070, met maatschappelijke zetel te 2547 Lint (België), Veldstraat 49

 

1. Structuur van de BIC® -100% promotie op startersets voor mannen (Hybrid 3 en 5) 

 

Koop de hieronder vermelde scheerapparaten (de "Producten") en ontvang de aankoopprijs van het Product terug. Volg hiervoor de instructies in dit document.

 

Betrokken producten :

 

 

BIC® Hybrid Flex 3 (doos met 1 handvat + 4 navullingen)

BIC® Hybrid Flex 5 (doosje met 1 handvat + 2 navullingen) 

 

EAN : 3086123644939

EAN : 3086123644922

 

De promotie loopt van 18/08/2022 tot 30/09/2023 en is geldig voor de eerste 1.000 teruggestuurde cashbacklinks per golf (connexions).

 

Actievoorwaarden:

 

Koop de producten in de supermarkten van je keuze (Colruyt, Carrefour, Cora, Di, Intermarché, Trafic, Match, Kruidvat online) tussen 18/08/2023 en 30/09/2023 (registratie tot 10/10/23) en bewaar het aankoopbewijs (factuur).


Aankopen via Bol.com & via Amazon.com(.be) worden niet toegelaten

 

2.1. De consument wordt vanuit een online promotie direct doorverwezen naar stap 3.

 

Consumenten kunnen ook rechtstreeks vanuit een online promotie naar stap 3 worden doorverwezen.

 

Via de doorverwijslink van de netwerkadvertentie wordt de consument doorverwezen naar het Hashtings-promotieplatform waar hij ervoor kiest om de promotie te registreren met een WhatsApp-bericht of sms.

 

Na het verzenden en valideren van dit WhatsApp-bericht of sms ontvangt de consument een antwoord met een link naar het cashbackplatform.

 

Als de promotie al is afgelopen, ontvangt de consument geen antwoord met een link, maar een bericht dat aangeeft dat de promotie niet meer loopt.

 

De cashback link is 10 dagen geldig.

 

De consument registreert zich op het cashbackplatform binnen 10 dagen na ontvangst van de link via WhatsApp of sms. Hij/zij geeft de volgende informatie op:

 

       Naam

 

       Voornaam

 

       E-mailadres

 

       Foto aankoopbewijs

 

       Bedrag betaald voor de aankoop van het deelnemende product

 

       IBAN-rekeningnummer voor de terugbetaling van de promotie

 

       Naam van de winkel waar de consument het deelnemende Product kocht.

 

       De consument valideert zijn terugbetalingsaanvraag.

 

2. Beperkingen

 

-  Maximum 1 unieke cashbacklink per telefoonnummer/persoon/e-mail/IBAN/gezin & per product.

-  Maximum 5,000 terugbetalingen voor de hele actie

-  Maximum 1 terugbetaling per telefoonnummer/persoon/e-mail/IBAN/gezin via de

unieke terugbetalingslink op de hele actie (5 waves)

-  Aanbieding voorbehouden voor inwoners van België met een Belgisch

rekeningnummer voor de terugbetaling.

-  Aanbieding alleen geldig voor aankopen in de winkel (niet online geldig bij Bol.com of

Amazon)

Met laattijdige en/of onvolledige en/of onleesbare deelnames wordt geen rekening gehouden.

 

BIC en partner Hashting behouden zich de mogelijkheid voor alle noodzakelijke controles uit te voeren om zich ervan te vergewissen dat de deelnames voldoen aan de aanbieding, met name wat de aangeleverde stukken en de identiteit van de deelnemers betreft.

 

De promotiecodes mogen niet worden gepubliceerd op publieke fora (websites, FB-groepen enz.) zonder toestemming van BIC of de externe partner Hashting. In geval van een inbreuk hierop kan een vergoeding geëist worden van de persoon/partij die de promotiecodes verdeeld/gepubliceerd heeft.

 

3. Terugbetaling van de korting

De terugbetaling van de promotie die op de aankoopprijs wordt toegepast, zal binnen de 30 dagen na ontvangst van uw gegevens gebeuren via overschrijving door onze externe partner Hashting bvba op uw bankrekening.

 

4. Aansprakelijkheid

Voor alles wat niet onder deze voorwaarden valt, kunnen wij de nodige maatregelen nemen om een goed verloop van de actie te garanderen. In geval van bijzondere omstandigheden kunnen wij ook, en indien nodig, deze voorwaarden wijzigen. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien de actie moet worden aangepast of geannuleerd als gevolg van bijzondere omstandigheden.

 

BIC en partner Hashting kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor onderbrekingen, fouten, computervirussen die een hinderpaal zouden kunnen vormen voor permanente toegang tot de website van de actie, noch voor storingen van de computerinstallatie van gebruikers die zouden kunnen worden vastgesteld na toegang tot de website. BIC en de partner kunnen niet aansprakelijk gesteld worden in geval van hacking of elke andere aanval op hun computersysteem, noch voor de gevolgen die dit met zich zou kunnen meebrengen voor de gebruiker.

 

5. Persoonsgegevens

 

De externe partner Hashting NV is verantwoordelijk voor de verzameling en de verwerking van uw persoonsgegevens voor de uitvoering van deze actie. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in de database van Hashting en enkel gebruikt in het kader van deze actie. Zij worden niet doorgegeven aan het merk, noch aan derden, voor commerciële doeleinden. Hashting bezorgt aan het einde van de actie enkel een geanonimiseerde regionale analyse. Samen met deze analyse wordt geen enkel persoonsgegeven doorgegeven.

 

In elk geval gebeurt de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig het privacybeleid op de website van Hashting.com/dpo.

 

6. Geschillen

 

In geval van geschillen zijn uitsluitend de hoven en rechtbanken van Antwerpen bevoegd, onverminderd het recht van de consument om de zaak voor een rechtbank van zijn woonplaats te brengen. Het Belgisch recht is van toepassing.

 

 

 

 

 

CONDITIONS DE LA CAMPAGNE "BIC® -100% x sur les starter kits homme Hybrid 3 et 5 

 

 

Action organisée par BIC Belgium sprl, une société privée à responsabilité limitée au capital de €124.235.677,22, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bruxelles sous le numéro 0405891451, dont le siège social est situé Burgemeester Etienne Demunterlaan 1 - B-1090 Jette, Belgique (ci-après "BIC")

 

Et

 

le partenaire externe Hashting Solution NV (inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0672 979 070), dont le siège social est situé à 2547 Lint (Belgique), Veldstraat 49

 

 

 

1. Structure de la promotion BIC® -100% sur les starter kits homme (Hybrid 3 et 5)

 

Achetez les rasoirs dont les références figurent ci-dessous (les "produits") et recevez un remboursement du prix d'achat du produit. Pour ce faire, suivez les directives de ce document.

 

Produits concernés :

 

 

BIC® Hybrid Flex 3 (boîte avec 1 manche + 4 recharges)

BIC® Hybrid Flex 5 (étui avec 1 manche + 2 recharges) 

 

EAN : 3086123644939

EAN : 3086123644922

 

La promotion se déroule du 18/08/2022 au 30/09/2023 et est valable pour les 1 000 premiers liens de cashback retournés par vague (connexions).

 

Conditions de l'offre :

 

Acheter les produits dans les supermarchés de votre choix (Colruyt, Carrefour, Cora, Di, Intermarché, Trafic, Match, Kruidvat online) entre 18/08/2023 et le 30/09/2023 (enregistrement jusqu'au 10/10/23) et conservez la preuve d'achat (facture).


Les achats sur Bol.com & Amazon.com(.be) ne sont pas acceptées pour cette campagne.

 

2.1. Le consommateur est dirigé vers l'étape 3 directement à partir d'une promotion en ligne.

 

Le consommateur peut également être redirigé vers l'étape 3 directement depuis une promotion en ligne.

 

Via le lien de redirection depuis la publicité sur les réseaux, le consommateur est redirigé vers le site Hashtings-plateforme de promotion où il choisit d'inscrire la promotion auprès d'une Message WhatsApp ou message texte.

 

Après l'envoi et la validation de ce message WhatsApp ou de ce message texte le consommateur recevra une réponse avec le lien vers la plateforme de cashback.

 

Si la promotion est déjà terminée, le consommateur ne recevra pas de réponse contenant un lien, mais un message indiquant que la promotion n'est plus en cours.

 

Le lien de cashback est valable pendant 10 jours.

 

Le consommateur s'inscrit sur la plateforme de cashback dans les 10 jours suivant la réception du lien via WhatsApp ou SMS. Il fournit les informations suivantes :


 

       Nom

 

       Prénom

 

       Adresse électronique

 

       Photo de la preuve d'achat

 

       Montant payé pour l'achat du produit participant

 

       Numéro de compte IBAN pour le remboursement de la promotion

 

       Nom du magasin où le consommateur a acheté le produit participant.

 

       Produit

 

       Le consommateur valide sa demande de remboursement.

 

 

 

2. Restrictions

 

- Maximum 1 lien de cashback unique par numéro de téléphone/personne/email/IBAN/famille et par produit.

- Maximum de 5 000 remboursements pour l'ensemble de la promotion.

- Maximum 1 remboursement par numéro de téléphone/personne/email/IBAN/famille via le formulaire unique et lien de remboursement unique pendant toute la durée de la campagne (5 vagues)

- Offre réservée aux résidents belges disposant d'un numéro de compte de remboursement belge.

- Offre valable uniquement pour les achats en magasin (non valable en ligne sur Bol.com ou Amazon)

 

Les inscriptions tardives et/ou incomplètes et/ou illisibles ne seront pas prises en compte.

 

 

 

BIC et son partenaire Hashting se réservent le droit de procéder à toutes les vérifications nécessaires pour s'assurer que les participations sont conformes à l'offre, notamment en ce qui concerne les documents fournis et l'identité des participants.

 

Les codes de promotion ne peuvent pas être publiés dans des forums publics (sites web, groupes FB, etc.) sans le consentement de BIC ou de son partenaire externe Hashting. En cas d'infraction, une compensation peut être demandée à la personne/partie qui a distribué/publié les codes de promotion.

 

 

3. Remboursement de l'escompte

 

Le remboursement de la promotion appliquée au prix d'achat sera effectué dans les 30 jours suivant la réception de vos informations par virement bancaire de notre partenaire externe Hashting bvba sur votre compte bancaire.

 

 

4. Responsabilité civile

 

Pour tout ce qui n'est pas couvert par ces conditions, nous pouvons prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement de l'action. En cas de circonstances particulières, nous pouvons également, et si nécessaire, modifier ces conditions. Nous ne pouvons être tenus responsables si la promotion doit être adaptée ou annulée en raison de circonstances particulières.

 

BIC et son partenaire Hashting ne peuvent être tenus responsables des interruptions, erreurs, virus informatiques qui pourraient entraver l'accès permanent au site de l'action, ni des dysfonctionnements du système informatique des utilisateurs qui pourraient être détectés après l'accès au site. La responsabilité de BIC et du partenaire ne saurait être engagée en cas de piratage ou de toute autre attaque de leur système informatique, ni des conséquences qui en découleraient.

 

 

5. Données personnelles

 

Le partenaire externe Hashting NV est responsable de la collecte et du traitement de vos données personnelles pour la mise en œuvre de cette action. Vos données personnelles seront incluses dans la base de données de Hashting et ne seront utilisées que dans le cadre de cette action. Elles ne seront pas transmises à la marque, ni à des tiers, à des fins commerciales. Hashting ne fournit une analyse régionale anonyme qu'à la fin de l'action. Aucune donnée personnelle ne sera transmise dans le cadre de cette analyse.

 

Dans tous les cas, le traitement de vos données personnelles a lieu conformément à la politique de confidentialité du site Hashting.com/dpo.

 

6. Litiges

 

En cas de litiges, les cours et tribunaux d'Anvers sont seuls compétents, sans préjudice du droit du consommateur de saisir le tribunal de son lieu de résidence. Le droit belge est applicable.