ACTIEREGLEMENT TROPICANA ACTIVATIE  

 

 

I. Algemeen                                                                     

1.                Dit reglement is van toepassing op de “Tropicana activatie” (verder te noemen: de “Actie”) van PepsiCo BeLux B.V.B.A (verder te noemen: de “Organisator"), gevestigd en kantoorhoudende te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 3, België.

2.                Door aan de Actie deel te nemen aanvaardt u dit Actiereglement in zijn geheel.

3.                Deze Actie heeft als doel de promotie van de producten verkocht onder het merk Tropicana (verder te noemen: het “Merk”)

4.                Deze Actie loopt van maandag 2 maart 2020 00u00 tot en met zondag 5 april 202023u59 (de “Actieperiode”) of tot het maximaal aantal consumenten is bereikt (zie hieronder).

5.                Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, kan u de terugbetaling krijgen van de waarde van een rol PMD zakken bij aankoop van twee Tropicana flessen (hierna het “Product” of de “Producten”). Naar aanleiding van deze Actie kan er in totaal 8.000 maal een rol PMD zakken, ter waarde van maximum 3,00 EUR, terugbetaald worden bij aankoop van de Producten (hierna de “Korting”).

6.                De Actie is uitsluitend geldig in België. De deelnemer mag zowel de twee flessen Tropicana als de rol PMD zakken in verschillende winkelpunten aankopen op verschillende momenten, zolang alle aankopen plaatsvinden binnen de Actieperiode.

7.                De Actie wordt bekend gemaakt via de volgende kanalen:

·        websites en sociale media van de Organisator

·        op de winkelvloer

·        de website https://hashting.promo/tropicana/{code}. (verder te noemen de “Actiepagina”)

·        De code die verwijst naar de Actiepagina is steeds uniek en verschillend per medium.


II. Deelname

8.                Deelname aan deze Actie staat (uitsluitend) open voor een ieder die in België woonachtig is en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

9.                Deelname is uitsluitend nominatief en persoonlijk, en de deelnemer mag onder geen beding meedoen voor rekening van andere deelnemers.

10.             De Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer met ongeldige of vervalste persoonsgegevens van deelname uit te sluiten.

11.             Oneerlijke praktijken zoals, zonder beperking, scripts, software, bots of e-mailadressen of elk ander procedé waardoor de deelname kan worden geautomatiseerd zonder fysieke interventie, of meer in het algemeen het omzeilen van dit Actiereglement om de deelnames op een ongeoorloofde en/of frauduleuze manier te verhogen, zijn niet toegelaten. De Organisator behoudt zich het recht voor om elke deelnemer die inbreuk maakt op huidige bepaling uit te sluiten van deelname aan de Actie, alsook uit te sluiten van toekomstige acties en van de Organisator.


III. Deelname Actie

12.             Deelname aan de Actie is mogelijk door, tijdens de Actieperiode en zolang de voorraad strekt:

-         Twee Producten (Tropicana flessen) en 1 rol PMD-zakken aan te kopen (met een max bedrag van 3€ aankoop voor de rol PMD zakken). Deelnemers moeten daarbij het/de kasticket(s) van hun aanko(o)p(en) goed bijhouden. Op het/de kasticket(s) moeten zowel de max 2 Producten (Tropicana flessen) als 1 rol PMD-zakken vermeld worden. 

-         Naar de Actiepagina te surfen. 

-         De instructies te volgen en de noodzakelijke gegevens in te vullen op de Actiepagina om een aanvraag in te dienen voor de terugbetaling.

-         Binnen 1 aanvraag moet de deelnemer aantonen dat hij/zij  Producten ( 2 Tropicana flessen) en  1 rol PMD-zakken (met een max bedrag van 3€ aankoop voor de rol PMD zakken) gekocht heeft binnen de Actieperiode. Deelnemers krijgen vervolgens het bedrag (met een max van 3€) van de aangekochte rol PMD zakken terugbetaald.

 

13.             Uitsluitend één deelname per persoon is toegestaan. (1 deelname per GSM-nummer). Maximaal per deelnemer = 1 rol PMD terugbetaald (met een maximum van 3€)

14.             Naast de kosten voor het uitvoeren van de bovenstaande stappen (bv. verplaatsing, Internetverbinding...) zijn geen overige kosten verbonden aan deelname aan deze Actie.


IV. Uitkering Korting

15.             De deelnemer(s) zal/zullen, indien voldaan wordt aan alle voorwaarden, uiterlijk na 30 dagen na de ontvangst van zijn/haar gegevens, de Korting ontvangen.

16.             De Korting zal als volgt aan de deelnemer(s) worden gegeven: storting op rekeningnummer door externe partner Hashting.

17.             Bij gebrek aan (tijdige) reactie of bij enige andere overtreding (bv. indien het blijkt dat de deelnemer niet voldeed aan de deelnamevoorwaarden) behoudt de Organisator zich het recht  om de Korting niet toe te kennen.

18.             De Korting is niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen. Een Korting is ondeelbaar en kan alleen aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.


V. Gedragsregels 

19.             Deelnemers mogen de Actie niet gebruiken om politieke of religieuze ideeën te uiten.

20.             Deelnemers mogen niet treiteren, schelden, discrimineren of seksuele toespelingen maken.

21.             Deelnames mogen niet kwetsend, beledigend, obsceen, kwellend, haatdragend, aanstotelijk, onzedelijk, gewelddadig, seksueel getint, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of in strijd met de goede smaak of fatsoen zijn, of daartoe aanzetten.

22.             Deelnames mogen geen wormen, virussen of andere schadelijk software op de eventuele Actiepagina of andere website of sociaal media van de Organisator plaatsen.

23.             Deelnames mogen niet strijdig zijn met de wet, regelgeving of goede zeden, of enig recht van derden (inclusief intellectuele eigendom), of aanzetten tot handelingen die in strijd zijn met de wet, regelgeving of goede zeden, of enig recht van derden (inclusief intellectuele eigendom). 

24.             Inzendingen mogen o.a. Organisator, met deze gelieerde ondernemingen en merken, en het Merk, op geen enkele wijze schaden.


VI. Persoonsgegevens

25.             Persoonsgegevens die de Organisator in verband met de deelname aan deze Actie verkrijgt, worden gebruikt voor het correct kunnen afhandelen van deze Actie en, waar toepasselijk, indien de deelnemer het desbetreffende vakje heeft getikt, voor directe marketing doeleinden. Deze persoonsgegevens zullen conform de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens worden behandeld. De gegevens die door Hashting verzameld worden, zullen uitsluitend gebruikt worden voor de afhandeling van de terugbetaling van de Korting.

26.             De Organisator bewaart persoonsgegevens zolang dit nodig is ten behoeve van de hierboven omschreven doeleinde(n).

27.             De deelnemers hebben een toegangsrecht en een verbeteringsrecht met betrekking tot hun persoonsgegevens en beschikken tevens over een recht van verzet om het gebruik van dergelijke gegevens stop te zetten.

28.            Voor het overige blijft de privacy en cookie policy van Organisator volledig van toepassing (zie www.pepsicoprivacypolicy.com).

29.            De externe partner Hashting (Hashting BVBA, Veldstraat 49, 2547 Lint, België) is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van uw persoonsgegevens via het Hashting platform. De verwerking van persoonsgegevens door Hashting gebeurt conform het privacybeleid van Hashting (https://hashting.com/privacy/).

 

VII. Aansprakelijkheid

30.             Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven (bv. internet verbinding, verplaatsing, ...) van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie. De volledige kosten voor de deelname aan de Actie zijn ten laste van de deelnemer.

31.             De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen aan/in en/of fouten van/in of met betrekking tot het Internet, de Actiepagina of een of meer van de in dit Actiereglement genoemde internetsites, het kabel- (of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware alsmede voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van de persoonlijke gegevens.

32.             De Organisator is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor gebreken in de Korting en verleent geen garanties op de Producten.

33.             Fouten in het drukwerk, spelling, zetwerk evenals elke gelijksoortige materiële fout hebben geen enkel waarde en kunnen niet aangevoerd worden als rechtsmiddel ten opzichte van de Organisator.

34.             Voorts sluit Organisator iedere aansprakelijkheid van Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze Actie, inclusief de Korting, voor zover wettelijk mogelijk, volledig uit.

35.             In geval deze Actie word geadverteerd op Facebook, Instagram of op andere externe kanalen wordt het extra benadrukt dat deze Actie op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd is door of geassocieerd met Facebook, Instagram, of deze andere externe kanalen, die geen aansprakelijkheid dragen in dit verband.


VIII. Slotbepalingen

36.             Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Organisator.

37.             Aan deze Actie of de gevolgen daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.

38.             Indien een of meerdere bepalingen in dit Actiereglement op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in dit Actiereglement en in de betreffende bepaling(en) volledig van toepassing. 

39.             De Organisator behoudt zich het recht voor, zij het redelijkerwijs en rekening houdend met de concrete omstandigheden, om het Actiereglement te wijzigen en/of de Actie te onderbreken en/of stop te zetten, zonder voorafgaande kennisgeving ervan en zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld. De deelnemer heeft de verantwoordelijkheid om dit Actiereglement op regelmatige basis te controleren.

40.             De Organisator behoudt zich bovendien het recht voor om de Korting niet toe te kennen, in geval van misbruik of overtreding van één van de bepalingen van het Actiereglement, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de Organisator.

41.             Klachten of vragen omtrent het Actiereglement en de Actie, evenals verzoeken in het kader van de rechten die deelnemers kunnen laten gelden op hun persoonsgegevens, kunnen schriftelijk gestuurd worden naar Antwoordcode, Consumenten Service BE, DA 852-219-5, 1930 Zaventem, België. Deelnemers kunnen tevens gratis telefonisch contact opnemen vanuit België op het nummer 0800 20 330.

42.             Dit Actiereglement en de Actie valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alleen de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd voor eventuele geschillen over de interpretatie of de toepassing van het Actiereglement en/of de Actie.

****