Algemeen

1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op CASHBACK HERTA PULLED PORC CHICKEN (de “Actie”) van Nestlé Belgilux N.V. waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1070 Anderlecht, Birminghamstraat 221, RPR Brussel - BE 0402.231.383 (hierna “Nestlé”).

2.     Nestlé behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Nestlé daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door Nestlé bekend worden gemaakt via de Actiewebsite. De actievoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.

3.     Nestlé behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten. Voorts kan Nestlé een deelname opschorten of annuleren in gevallen van verdacht gedrag. Onder ‘verdacht gedrag’ wordt verstaan (niet-limitatieve opsomming): poging tot omzeiling van het reglement, een verveelvoudiging van accounts, een buitengewoon winritme, het opzetten van een geautomatiseerd antwoordensysteem, de verbinding van meerdere personen en verschillende informaticasystemen op basis van dezelfde identificatie/geregistreerd profiel, een poging om toegang te krijgen tot de servers, enz.

Deelname

4.     Deelname is beperkt tot 1 keer per combinatie van naam, voornaam, e-mailadres et IBAN nummer.

5.     Door deel te nemen aan de Actie verklaren Deelnemers zich akkoord met de toepasbaarheid van de Actievoorwaarden zoals in dit document beschreven.

6.     De deelname aan deze Actie is voorbehouden aan personen die meerderjarig zijn (18 jaar of ouder).

Actie

7.     De Actie loopt vanaf 19/05/2021 tot en met 16/06/2021.Het zal niet mogelijk zijn na 26/06/2021 om deel te nemen aan deze actie.

8.     De Deelnemers die rechtsgeldig ingeschreven zijn en die het formulier hebben ingevuld voor 26/06/2021, zullen 100% worden terugbetaald voor zijn aankoop van 1 pack  Herta Pulled Porc OF Chicken  tot 16/06/2021  in de deelnemende winkels.

9.     De Deelnemers worden verzocht hun gegevens - volledige naam, voornam, e-mail adress en IBAN nummers voor de terugbatling.

10. Indien iemand een bericht stuurt met een actiecode naar Hashting, ontvangt die persoon een bericht met een cashback-link

11. Deze cashback-link is 10 dagen geldig en kan gebruikt worden om een geldig aankoopbewijs op te laden .

12. De terugbetaling van de korting wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van uw gegevens geregeld door storting op uw bankrekening door onze externe partner Hashting. Door deel te nemen aan deze actie, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze voorwaarden, die worden gepubliceerd op de actiewebsite.

13. Deze Actie zal volgende Voordelen toekennen: een terugbetaling van uw Nescafé Gold 200g bokaan aan het prijs die op uw kassaticket is + die actie is gelding  in de volgende winkelen ( Group Delhaize, Group Colruyt, Group Carrefour, Intermarché, Cora, Match, Makro)

Beperkingen

 

14. Max 1 unieke cashback-link per gsm/persoon/email/IBAN/familie & per product

15. Max 3.000 cashbacks worden terugbetaald voor de hele actie

16. Max 1 terugbetaling van 1 pack per gsm/persoon/email/IBAN/familie 

17. Er wordt geen gevolg gegeven aan laattijdige en/of onvolledige en/of onleesbare deelnemingen.

18. Voor alles wat niet in deze voorwaarden is geregeld, kunnen wij de nodige maatregelen nemen om de actie goed te laten verlopen. Hashting behoudt het recht voor om de actievoorwaarden te wijzigen op elk moment. In geval van bijzondere omstandigheden, mogen we tevens deze voorwaarden aanpassen waar nodig. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de actie door bijzondere omstandigheden gewijzigd of geannuleerd moet worden. We zijn ook niet aansprakelijk voor schade die door onze fout zou zijn veroorzaakt, tenzij voor het niet-uitvoeren van verbintenissen die één van de voornaamste prestaties vormen van de overeenkomst.

19. De promotiecodes mogen niet zonder toestemming van het merk  of de externe Partner Hashting worden gepubliceerd op publieke fora (websites, fb-groepen, ea). Bij inbreuk zal de externe partner Hashting een schadevergoeding vragen aan de persoon/partij die de promotiecodes zelf heeft verspreid. 

Persoonsgegevens

De externe partner Hashting Solution NV . (ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer  be 0672 979 070, met maatschappelijke zetel te 2547 Lint, Veldstraat 49, België, hierna “Hashting”) is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zullen in een bestand van Hashting worden geregistreerd en uitsluitend voor deze actie worden gebruikt. De wettelijke grondslag van deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst en het legitiem belang van Hashting. Wanneer u op de weblink aankruist dat u op de hoogte wil blijven van acties, zal Hashting uw gegevens enkel bezorgen aan het vermelde merk. In dat geval zal de verwerking van uw persoonsgegevens geschieden conform de privacyverklaring beschikbaar op de website van Hashting.com/dpo

Privacy

18. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Nestlé kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander (bijv. ouders) en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het uitreiken van voordelen en prijzen.

19. De Deelnemers zijn akkoord dat (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden opgeslagen en verwerkt door Nestlé met inachtneming van de privacyverklaring van Nestlé, zoals vermeld op de www.nestle.be .

20. De door de Deelnemer in verband met de Actie aan Nestlé verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand dat verwerkt zal worden conform de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Dit bestand zal door Nestlé enkel gebruikt worden in het kader van huidige Actie. Deelnemers hebben het recht tot inzage, verbetering of schrapping van deze gegevens. De deelnemer die de verwijdering van zijn gegevens vraagt tijdens het verloop van de Actie aanvaardt dat zijn deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd aangezien men zonder registratie niet in de lijst der deelnemers kan worden opgenomen. Er bestaat voor de Deelnemer de mogelijkheid om in de toekomst per e-mail informatie toegezonden te krijgen over de producten en/of aanbiedingen van Nestlé door het betreffende vakje op de Actiewebsite aan te vinken.

Aansprakelijkheid

21. Nestlé en daar aan gelinkte vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de Actiewebsite of enige hieraan gelinkte site, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Nestlé.

22. Nestlé is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. Nestlé draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de (deelname aan de) Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. Nestlé is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. Nestlé is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.

23. Deze Actie is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of beheerd door of verbonden met Facebook. Door deel te nemen aanvaard je dat dat je informatie levert aan Nestlé en niet aan Facebook, zodat Nestlé je kan contacteren binnen het kader van de Actie. Door deel te nemen aan de Actie zie je eveneens onherroepelijk af van gerechtelijke stappen ten opzichte van Facebook.

Slotbepalingen

24. Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle teksten, afbeeldingen en andere materialen op de Actiewebsite zijn eigendom van Société des Produits Nestlé S.A. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Nestlé.

25. Deze Actie is onderworpen aan het Belgisch recht. Eventuele geschillen voortvloeiende of ontstaan uit de Actievoorwaarden of de (deelname aan de) Actie worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Brussel.

26. Voor extra informatie, eventuele klachten met betrekking tot de Actie of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de consumentenservice van Nestlé:

 per telefoon op het nummer: 02 529 55 25

 per brief op het adres: Nestlé Belgilux NV, Birminghamstraat 221, 1070 Brussel, België

 via het online contactformulier op de website www.nestle.be/nl/info/contactus

De consumentenservice behandelt uw vragen en klachten zelf of stuurt deze, indien nodig, door naar de desbetreffende Nestlé afdeling. Afhankelijk van de aard van uw vraag/klacht en manier waarop u contact heeft opgenomen met de consumentenservice, krijgt u telefonisch of schriftelijk (of per email) antwoord. U kunt uiterlijk binnen 4 weken reactie ontvangen.

 

Vastgesteld op 14.05.2021


CONDITIONS DE L’ACTION  CASHBACK NESCAFE® GOLD Dessert 200G

 

Généralités

1.     Les présentes conditions sont d'application à l’action Herta Pulled Porc/Chicken  (“Action”) de Nestlé Belgilux S.A., dont le siège social est établi à 1070 Anderlecht, Rue de Birmingham 221, RPM Bruxelles - BE 0402.231.383 (ci-après “Nestlé”).

2.     La société Nestlé se réserve le droit de mettre un terme à l’Action ou d'en modifier les règles, conditions, dispositions ou informations à sa discrétion et sans notification préalable, sans pouvoir être tenue de quelque manière que ce soit à verser des dédommagements aux participants. Toute modification ou adaptation des conditions de l’Action et tout arrêt ou modification de l’Action seront communiqués par Nestlé sur le Site de l'action. Les conditions de l'Action ne seront jamais modifiées au détriment des participants pendant la durée de l'Action.

3.     Nestlé se réserve le droit d'exclure de la participation les courriers qui lui sembleraient frauduleux ou illégitimes. De plus, Nestlé peut suspendre ou annuler une participation en cas de constatation d’un comportement suspect. Par ‘comportement suspect’ nous entendons (énumération non-limitative) : une tentative de détournement du présent règlement, une multiplication de comptes, un rythme de gains inhabituel, la mise en place d’un système de réponses automatisé, la connexion de plusieurs personnes et de postes informatiques différents à partir du même identifiant/profil enregistré, une tentative de forcer les serveurs, etc.

Participation

4.     La participation est limitée à 1 fois par ménage & par combinaison de nom, prénom, adresse e-mail et numéro de compte IBAN.

5.     En participant à l’Action, les Participants déclarent être d'accord avec l'application des conditions de l’Action telles que décrites dans le présent document.

6.     La participation à cette Action est réservée aux personnes majeures (18 ans ou plus).

Action

7.     L’Action courra à partir du 26/05/2021 jusqu’au 16/06/2021 inclus. La participation ne sera plus possible après le 26/06/2021.

8.     Les Participants qui seront correctement inscrits et qui auront complété correctement le formulaire de demande avant le 2eva6/06/2021 se feront rembourser à 100% la valeur 1 pack Herta Pulled Porc OU Chicken Les demandes de remboursement doivent nous parvenir au plus tard le 27/06/2021 inclus.  Cette action est valable dans l’ensemble des magasins participants. 

9.     Les participants sont invités à communiquer leur nom, prénom, adresse e-mail et numéro de compte Iban pour le remboursement..

10. Si une personne envoie un message avec un code promotionnel à Hashting, cette personne recevra un message avec un lien de cashback

11.  Ce lien de cashback est valable pendant 10 jours et peut être utilisé pour télécharger une preuve d'achat valable.

12. Le remboursement de votre produit ou de votre remise sera effectué par virement sur votre compte bancaire par notre partenaire externe Hashting B.V.B.A. endéans les 30 jours suivant la réception de vos données.

13. La présente Action attribuera les avantages suivants : un remboursement d’une valeur du prix indiqué sur le ticket de caisse.  + valable dans l’ensemble des magasins participants.

Limitations

14.  Maximum 1 lien de cashback unique par gsm/personne/email/IBAN/famille  & par produits

15.  Maximum 3.000  remboursements pour l'ensemble de l'action

16. Maximum 1 remboursement par gsm/personne/email/IBAN/famille via le lien unique de remboursement

17. Aucune suite ne sera donnée à des participations tardives et/ou incomplètes et/ou illisibles.

18. Pour tout ce qui n'est pas couvert par ces conditions, nous pouvons prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement de la promotion. En cas de circonstances particulières, nous pouvons également, et si nécessaire, ajuster ces conditions. Notre responsabilité ne peut être engagée si la promotion doit être modifiée ou annulée en raison de circonstances spéciales. Nous ne sommes également pas responsables des dommages qui auraient été causés par notre faute, sauf en cas de non-respect des engagements qui constituent l'une des principales obligations de la convention.

19. Les codes promotionnels ne peuvent pas être publiés sur des forums publics (sites Web, groupes fb, etc.) sans l'autorisation de la marque (Mora) ou du partenaire externe Hashting.  En cas d'infraction, le partenaire externe demandera une compensation (Hashting) à la personne/partie qui a distribué/publié les codes promotionnels.

 

 

 

Données à caractère personnel

Le partenaire externe Hashting Solution SA  (inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro be 0672 979 070, ayant son siège social à 2547 Lint (Belgique), Veldstraat 49) est responsable de la collecte et du traitement de vos données à caractère personnel pour l’exécution de la présente promotion. Vos données à caractère personnel seront reprises dans la banque de données de Hashting et utilisées uniquement dans le cadre de cette action. Elles ne seront pas communiquées à la marque, ni à des tiers à des fins commerciales. Hashting transmettra uniquement  une analyse régionale anonymisée au terme de l’action. Aucune donnée à caractère personnel ne sera transmise avec cette analyse.

En cochant, dans le bas du formulaire de participation, que vous souhaiteriez être tenu au courant des actions de la même marque, Hashting communiquera vos coordonnées uniquement à la marque afin d’être informé des futures actions, promotions ou nouveautés. Dans tous les cas, le traitement de vos données à caractère personnel se fera conformément à la politique de protection de la vie privée disponible sur le site internet de Hashting.com/dpo

 

 

Privacy

18. Les participants ont l'obligation de fournir des informations correctes, précises et complètes. Nestlé pourra demander aux Participants de fournir la preuve de leur identité, l'éventuel accord d'un tiers (par ex. parents) et une preuve valable d'inscription à l'adresse indiquée par leurs soins. Les Participants qui communiqueront des données incorrectes ne seront pas pris en compte pour l'attribution des prix.

19. Les données (personnelles) nécessaires pour la participation à cette Action seront traitées par Nestlé dans le respect de la déclaration de respect de la vie privée de Nestlé, telle qu'indiquée sur le www.nestle.be.

20. Les données personnelles fournies par le Participant à Nestlé dans le cadre de l’Action seront enregistrées dans un fichier de données qui sera traité conformément aux dispositions des lois en vigueur relatives à la protection de la vie privée et au traitement de données à caractère personnel. Ce fichier ne sera utilisé par Nestlé que dans le cadre de la présente Action. Les participants auront le droit de consulter, corriger ou supprimer ces données. Le participant qui demandera la suppression de ses données pendant la durée de l’Action acceptera que sa participation soit automatiquement annulée dans la mesure où l'enregistrement dans la liste des Participants suppose impérativement une inscription. Le participant pourra s'il le souhaite recevoir des informations par e-mail sur les produits et/ou offres de Nestlé en cochant la case à cet effet sur le Site de l’Action.

 

 

Responsabilité

21. Nestlé et les sociétés qui y sont liées ne pourront pas être tenues responsables des dommages découlant de l'accès aux, de l'utilisation des et de la confiance aux informations reprises sur le Site de l’Action ou tout site s'y rapportant, à moins que ces dommages ne soient dus à une faute grave ou intentionnelle de Nestlé.

22. Nestlé ne pourra pas être tenue responsable, que ce soit au regard de la loi ou d'une convention, des éventuels dommages indirects de l’Action. Nestlé décline toute responsabilité en matière d'accidents, de retard de livraison, de dommages ou de frais supplémentaires de quelque nature que ce soit, découlant de l’Action, d'une promotion ou de l'octroi ou de la réception du prix. Nestlé ne pourra pas être tenue responsable des dommages découlant d'erreurs sur les documents imprimés. Les documents seront donc sous réserve de modifications et fautes de frappe et d'impression. Nestlé ne pourra pas davantage être tenue responsable d'un quelconque manquement technique et/ou retard dans la réception des envois.

23. Cette Action n'est en aucune manière sponsorisé, soutenu ou géré par ou en lien avec Facebook. En participant, vous reconnaissez communiquer des informations à Nestlé et non à Facebook, pour que Nestlé puisse vous contacter dans le cadre de l’Action. En participant à l’Action, vous renoncez également de manière irrévocable à toute démarche judiciaire à l'encontre de Facebook.

 

Dispositions finales

24. Tous les droits de copyright et autres droits de propriété intellectuelle dans tout texte, illustration et autre document sur le Site de l’Action sont la propriété de Société des Produits Nestlé S.A. Rien du contenu de cette Action et/ou publication ne peut être reproduit ou publié sans l'autorisation explicite de Nestlé.

25. Le droit applicable à la présente promotion sera le droit belge. Les éventuels litiges découlant des conditions de l’Action ou de l’Action seront soumis au juge compétent à Bruxelles.

26. Pour tout complément d'information, une éventuelle réclamation concernant l’Action ou des questions sur le traitement des données personnelles, veuillez prendre contact avec le service consommateurs de Nestlé :

• par téléphone au : 02 529 55 25

• par courrier à : Nestlé Belgilux SA, Rue de Birmingham 221, 1070 Bruxelles, Belgique

• à l'aide du formulaire de contact sur le site internet www.nestle.be/fr/info/contactus

 

Le service consommateurs traitera directement vos questions et réclamations ou les transmettra, si nécessaire, au département Nestlé compétent. Selon la nature de votre question/plainte et la manière dont vous aurez pris contact avec le service consommateurs, une réponse vous sera donnée par téléphone ou par écrit (ou par e-mail). Vous recevrez une réaction au plus tard dans les 4 semaines.