ACTIEVOORWAARDEN “S.Pellegrino supports Restaurants”

Algemeen

1.      Deze voorwaarden zijn van toepassing op de S.Pellegrino Supports Restaurants actie (de “Actie”) van Nestlé Belgilux N.V. waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1070 Anderlecht, Birminghamstraat 221, RPR Brussel - BE 0402.231.383 (hierna “Nestlé”). De actievoorwaarden zijn te verkrijgen bij Nestlé België consumentenservice en zijn tevens te raadplegen op https://hashting.promo/q2xnestlwaters-horeca-freebott/NESTLEWATERSTREATS?language=nl  (“Actiewebsite”).

2.      Nestlé behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Nestlé daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door Nestlé bekend worden gemaakt via de Actiewebsite. De actievoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.

3.      Nestlé behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten. Voorts kan Nestlé een deelname opschorten of annuleren in gevallen van verdacht gedrag. Onder ‘verdacht gedrag’ wordt verstaan (niet-limitatieve opsomming): poging tot omzeiling van het reglement, een verveelvoudiging van accounts, een buitengewoon winritme, het opzetten van een geautomatiseerd antwoordensysteem, de verbinding van meerdere personen en verschillende informaticasystemen op basis van dezelfde identificatie/geregistreerd profiel, een poging om toegang te krijgen tot de servers, enz.

 

Deelname

4.      Deelname aan de Actie is gelinkt aan een aankoopverplichting van een glazen of plastic fles uit de volgende exhaustieve lijst: S.Pellegrino 1 liter, S.Pellegrino 50 centiliter, S.Pellegrino 25 centiliter, S.Pellegrino 75 centiliter, Vittel 1 liter, Vittel 50 centiliter, Vittel 25 centiliter, Perrier 75 centiliter, Perrier 20 centiliter, Acqua Panna 1 liter, Acqua Panna 75 centiliter, Acqua Panna 50 centiliter, Acqua Panna 25 centiliter bij een van de deelnemende horeca-zaken (m.n. restaurants. Zie lijst op de Store Locator op de Actiewebsite).

5.      Per naam, achternaam en bankrekening combinatie kan maximaal één keer worden deelgenomen.

6.      Door deel te nemen aan de Actie verklaren Deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden zoals in dit document beschreven.

7.      De deelname aan deze Actie is voorbehouden aan personen die meerderjarig zijn (18 jaar of ouder).

 

Actie

8.      De Actie loopt vanaf 21 juni 2021 om 00h01 tot en met 15 augustus 2021 om 23h59 OF tot wanneer het maximum aantal terugbetalingen (10.000) zijn bereikt, afhankelijk van wat eerder is. Inzendingen op de persoonlijke cashbacklink, ontvangen na dit moment zullen niet meer in aanmerking komen voor het omschreven Voordeel. Indien het maximum aantal claims voor de sluitingsdatum wordt ontvangen, zal dit worden gecommuniceerd op de promotielink.

9.      Om deel te nemen aan deze Actie moeten de Deelnemers een fles water (zie punt 4) kopen in een deelnemende horeca-zaak en nadien moeten Deelnemers naar de Actiewebsite surfen en daar hun telefoonnummer invullen om via Whatsapp of SMS hun persoonlijke link te ontvangen om hun te kunnen terugbetaling aanvragen. Op deze link dienen zij hun voornaam, achternaam, e-mailadres en bankrekeningnummer in te vullen, alsook te antwoorden op twee bijkomende meerkeuzevragen. Ten slotte dienen zij bewijs van aankoop van één van de producten uit de exhaustieve lijst op te laden via een foto.

10.   De Actie is uitsluitend geldig voor producten gekocht in de deelnemende horeca-zaken vermeld op de website: https://hashting.promo/q2xnestlwaters-horeca-freebott/NESTLEWATERSTREATS?language=nl Alle voorwaarden om recht te hebben op de terugbetaling, staan beschreven op de Actiewebsite.

11.   De Deelnemers die rechtsgeldig ingeschreven zijn en die een rechtsgeldig aankoopbewijs hebben opgeladen zullen een Voordeel ontvangen.

12.   De Deelnemers worden verzocht - hun volledige naam/mailadres/bankrekeningnummer beschikbaar te stellen ten behoeve van het verkrijgen van het Voordeel.

13.   Het voordeel wordt uitsluitend gegeven aan houders van een Belgisch bankrekeningnummer.

14.   Het Voordeel wordt uiterlijk 28 dagen na het opladen van het aankoopbewijs toegekend.

15.   Deze Actie zal het volgende Voordeel toekennen: de Deelnemer ontvangt, indien aan alle voorwaarden is voldaan, een restitutie van het bedrag zoals vermeld op hun aankoopbewijs als ze een geldig aankoopbewijs kunnen voorleggen waarop een deelnemend product uit de exhaustieve lijst vermeld staat in een verkooppunt uit de exhaustieve lijst op de Actiewebsite.

16.   Het Voordeel kan niet worden omgewisseld noch worden omgezet in speciën of natura.

17.   Nestlé draagt zorg voor de afdracht en betaling van eventueel verschuldigde kansspelbelasting over de waarde van de uit te keren prijs.

Privacy

18.   Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Nestlé kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander (bijv. ouders) en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het uitreiken van voordelen en prijzen.

19.   De Deelnemers zijn akkoord dat (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden opgeslagen en verwerkt door Nestlé met inachtneming van de privacyverklaring van Nestlé, zoals vermeld op de www.nestle.be .

20.   De door de Deelnemer in verband met de Actie aan Nestlé verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand dat verwerkt zal worden conform de bepalingen van de geldende wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens. Dit bestand zal door Nestlé enkel gebruikt worden in het kader van huidige Actie. Deelnemers hebben het recht tot inzage, verbetering of schrapping van deze gegevens. De deelnemer die de verwijdering van zijn gegevens vraagt tijdens het verloop van de Actie aanvaardt dat zijn deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd aangezien men zonder registratie niet in de lijst der deelnemers kan worden opgenomen. Er bestaat voor de Deelnemer de mogelijkheid om in de toekomst per e-mail informatie toegezonden te krijgen over de producten en/of aanbiedingen van Nestlé door het betreffende vakje op de Actiewebsite aan te vinken.

 

 

Aansprakelijkheid

21.   Nestlé en daar aan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de Actiewebsite of enige hieraan gelinkte site, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Nestlé.

22.   Nestlé is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. Nestlé draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de (deelname aan de) Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. Nestlé is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. Nestlé is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.

23.   Deze Actie is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of beheerd door of verbonden met Facebook. Door deel te nemen aanvaard je dat dat je informatie levert aan Nestlé en niet aan Facebook, zodat Nestlé je kan contacteren binnen het kader van de Actie. Door deel te nemen aan de Actie zie je eveneens onherroepelijk af van gerechtelijke stappen ten opzichte van Facebook.

 

Slotbepalingen

24.   Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op de Actiewebsite zijn eigendom van Société des Produits Nestlé S.A. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Nestlé.

25.   Deze Actie is onderworpen aan het Belgisch recht. Eventuele geschillen voortvloeiende of ontstaan uit de Actievoorwaarden of de (deelname aan de) Actie worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Brussel.

26.   Voor extra informatie, eventuele klachten met betrekking tot de Actie of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de consumentenservice van Nestlé:

·        per telefoon op het nummer: 0032 529 55 25

·        per brief op het adres: Birminghamstraat 221 – 1070 Brussel

·        via email: consum@be.nestle.com

 

 

De consumentenservice behandelt uw vragen en klachten zelf of stuurt deze, indien nodig, door naar de desbetreffende Nestlé afdeling. Afhankelijk van de aard van uw vraag/klacht en manier waarop u contact heeft opgenomen met de consumentenservice, krijgt u telefonisch of schriftelijk (of per email) antwoord. U kunt uiterlijk binnen 4 weken reactie ontvangen.