ACTIEVOORWAARDEN “ Alpro

 

Actie georganiseerd door Alpro Comm va  ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen, met maatschappelijke zetel gevestigd en kantoorhoudende te  Vlamingstraat 28 – 8560 Wevelgem (hierna ook “Alpro”, “wij”, “we”, “ons”, “onze”).

1.           De kortingen en het product die hiervoor in aanmerking komt

Mits aan alle voorwaarden voldaan is, kunt u bij aankoop van het volgende Alpro product naar keuze in een winkel* gevestigd in België van de hierna vermelde kortingen genieten:

    • Alpro Not MLK Plantaardige Drink Halfvol 1,8% of Alpro Not MLK Plantaardige Drink Vol 3,5% - 100% terugbetaald 

De deelnemende winkels worden hierna vermeld in artikel 2.

**De korting wordt pas na aankoop van het desbetreffende Alpro®-product door middel van een terugbetaling toegekend.


2.           Geldigheid van de actie

De actie is uitsluitend geldig in België (m.a.w. voor aankopen in een winkel naar keuze op het Belgisch grondgebied) bij volgende deelnemende winkelpunten: Carrefour, Delhaize, Colruyt, Spar Retail, Makro, Intermarché, Match, Cora, Alvo , Albert Heijn.

Deelnemers moeten minstens 18 jaar oud zijn. Minderjarigen moeten de toestemming hebben van een ouder of een voogd.

De actie loopt van 19 augustus 2021 (00:00u) tot en met 31 oktober 2021 (23:59u) (hierna de  “Actieperiode”). Dit betekent dat u tijdens deze Actieperiode het Alpro®-product waarvoor u van een korting kunt genieten moet aankopen én de terugbetaling van uw korting moet aanvragen via de hierna bepaalde procedure.


3.          Deelname aan de actie en terugbetaling van de korting

De deelname aan de actie verloopt als volgt:


-          Koop het hierboven vermelde Alpro®-product.

-          Na het klikken op de Alpro®advertentie kan u een aanvraag verzenden.

-          Verzend de unieke code die u via WhatsApp of SMS ontvangt.

-          Klik op de weblink die u meteen na de verzending van de unieke code ontvangt.

-          Vul daar het deelnameformulier in.

-          Omcirkel het aangekochte Alpro®-product op uw kassaticket en laad een foto van uw kassaticket vervolgens op.

 

De terugbetaling van de korting wordt binnen de 20 dagen na ontvangst  van uw gegevens geregeld door storting op uw bankrekening door onze externe partner Hashting.

 

Door deel te nemen aan deze actie, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze voorwaarden, die worden gepubliceerd op de actiewebsite.

 

 

 

 

4.           Beperkingen

U kunt tijdens de Actieperiode maximaal op 1 korting aanspraak maken (m.n. beperking tot 1 korting per naam/email en per IBAN-nummer).

Er wordt geen gevolg gegeven aan laattijdige en/of onvolledige en/of onleesbare deelnemingen.

Voor alles wat niet in deze voorwaarden is geregeld, kunnen wij de nodige maatregelen nemen om de actie goed te laten verlopen. In geval van bijzondere omstandigheden, mogen we tevens deze voorwaarden aanpassen waar nodig. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de actie door bijzondere omstandigheden gewijzigd of geannuleerd moet worden. We zijn ook niet aansprakelijk voor schade die door onze fout zou zijn veroorzaakt, tenzij voor het niet-uitvoeren van verbintenissen die één van de voornaamste prestaties vormen van de overeenkomst.

 5.          Persoonsgegevens

De externe partner Hashting B.V.B.A. (ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0506.722.951, met maatschappelijke zetel te 2547 Lint, Veldstraat 49, België, hierna “Hashting”) (info@hashting.com) is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zullen in een bestand van Hashting worden geregistreerd en uitsluitend voor deze actie worden gebruikt. De wettelijke grondslag van deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst en het legitiem belang van Hashting. Uw persoonsgegevens worden niet aan Alpro overgemaakt noch aan derden voor commerciële doeleinden. Hashting zal enkel een geanonimiseerde regionale analyse aan Alpro Comm va bezorgen na afloop van deze actie. Hiermee zal geen enkel persoonsgegeven van de deelnemers worden overhandigd.

Wanneer u op de weblink aankruist dat u op de hoogte wil blijven van Alpro®-acties, komt u terecht op de website van Alpro Comm va® waar u desgewenst uw gegevens kunt invullen om geïnformeerd te worden over de toekomstige acties, promoties en nieuwtjes van Alpro Comm va®. In dat geval zal de verwerking van uw persoonsgegevens geschieden conform de Alpro Comm va®-privacyverklaring beschikbaar op de website van Alpro Comm va®.

6.  Geschillen

In geval van geschillen zijn enkel de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd, onverminderd het recht van de consument om de zaak voor de rechter te (laten) brengen van zijn woonplaats. Het Belgische recht is van toepassing.CONDITIONS DE L’ACTION « Alpro»

Action organisée par Alpro Comm va, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises dont siège social est établi à Vlamingstraat 28- 8560 Wevelgem, Belgique (ci-après également "COMPANY", "Nous", "notre").

1.           La promotion et le produit concerné par les promotions

À l’achat, en magasin*, du produit Alpro suivant, vous bénéficierez des promotions mentionnées ci-dessous, sous réserve que les conditions de l’action soient remplies :

    • Alpro Not MLK Plantaardige Drink Halfvol 1,8% of Alpro Not MLK Plantaardige Drink Vol 3,5% - 100% remboursé

Les magasins participant à l’action sont mentionnés à l’article 2.

** Les promotions ne sont octroyées qu’après l’achat du produit en question de la marque Alpro® et ce par un remboursement.

2.           Validité de l’action

L’action est valable uniquement en Belgique (pour les achats effectués dans le magasin de votre choix sur le territoire belge) dans les magasins participants suivants: Carrefour, Delhaize, Colruyt, Spar Retail, Makro, Intermarché, Match, Cora, Alvo, Albert Heijn.

Les participants doivent avoir au moins 18 ans. Les mineurs doivent avoir la permission d'un parent ou d'un tuteur.

L’action se déroule du 18 août 2021 (00:00h) jusqu’aux 31 octobre 2021 (23:59h) (ci-après « la Période d’action »). Les participants doivent donc acheter le produit de la marque Alpro® pour laquelle il existe une promotion et en demander le remboursement endéans cette Période d’action.  

 

3.           Participation à l’action et remboursement de la remise

La participation à l’action se déroule comme suit :

-          Achetez le produit Alpro® listé ci-dessus.

-          Après avoir cliqué sur la publicité  Alpro®, vous pouvez envoyer votre demande.

-          Envoyez le code unique que vous recevez via WhatsApp ou sms.

-          Cliquez sur l’url que vous recevez immédiatement après l’envoi du code unique.

-          Remplissez le formulaire de participation.

-          Encerclez le produit de la marque Alpro® que vous avez acheté ainsi que la date d’achat sur votre ticket de caisse et téléchargez ensuite la photo de votre ticket de caisse.

Le remboursement de votre produit ou de votre remise sera effectué par virement sur votre compte bancaire par notre partenaire externe Hashting B.V.B.A. endéans les 20 jours suivant la réception de vos données.

En participant à cette action, vous acceptez sans réserve ces termes et conditions, qui sont publiés sur le site web de la promotion.

4.           Limitations

Pendant toute la Période d’action vous ne pouvez bénéficier que d’une promotion maximum. La limite est déterminée par nom/email et par numéro IBAN.

Aucune suite ne sera donnée à des participations tardives et/ou incomplètes et/ou illisibles.

Pour tout ce qui n'est pas couvert par ces conditions, nous pouvons prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement de la promotion. En cas de circonstances particulières, nous pouvons également, et si nécessaire, ajuster ces conditions. Notre responsabilité ne peut être engagée si la promotion doit être modifiée ou annulée en raison de circonstances spéciales. Nous ne sommes également pas responsables des dommages qui auraient été causés par notre faute, sauf en cas de non-respect des engagements qui constituent l'une des principales obligations de la convention.

5.           Données à caractère personnel

Le partenaire externe Hashting S.P.R.L. (inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0506.722.951, ayant son siège social à 2547 Lint (Belgique), Veldstraat 49) (info@hashting.com) est responsable de la collecte et du traitement de vos données à caractère personnel pour l’exécution des promotions. Vos données à caractère personnel seront reprises dans la banque de données de Hashting et utilisées uniquement dans le cadre de cette action. Elles ne seront pas communiquées à Alpro, ni à des tiers à des fins commerciales. Hashting transmettra uniquement à  Alpro Comm va Yune analyse régionale anonymisée au terme de l’action. Aucune donnée à caractère personnel ne sera transmise avec cette analyse.

Vous trouverez plus d’informations sur le traitement des données à caractère personnel par Hashting dans leur politique de protection de la vie privée (https://hashting.com/dpo-consumer-data/).

En cochant, dans le bas du formulaire de participation, que vous souhaiteriez être tenu au courant des actions de Alpro Comm va, vous serez redirigé vers le site internet de Alprooù vous pourrez remplir vos données afin d’être informé des futures actions, promotions ou nouveautés de Alpro®. Dans ce cas le traitement de vos données à caractère personnel se fera conformément à la politique de protection de la vie privée disponible sur le site internet de Alpro Comm va.

 

6. Litiges

En cas de litige, seuls les cours et tribunaux de Bruxelles sont compétents, sans préjudice du droit du consommateur de porter l'affaire devant un tribunal de son lieu de résidence. La loi belge est applicable.